Với công cụ lấy nhanh mã màu tại trang này, bạn sẽ nhanh chóng tìm được mã màu HTML, CSS, RGB phù hợp với nhu cầu của công việc hiện tại mà không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm hoặc cài đặt thêm các công cụ thứ ba khác vào trình duyệt cũng như trên trên máy tính.

BanTuHoc.Com đã tổng hợp lại gần như đầy đủ các mã màu hiện có trên Internet cũng như tích hợp thêm công cụ React Color sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được mã màu cần dùng cũng như biết được màu sắc được chọn từ bộ mã màu bên dưới sẽ được hiển thị như thế nào trên trình duyệt.

Bảng mã màu cơ bản

Màu Tên màu Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
Black #000000 (0,0,0)
White #FFFFFF (255,255,255)
Red #FF0000 (255,0,0)
Lime #00FF00 (0,255,0)
Blue #0000FF (0,0,255)
Yellow #FFFF00 (255,255,0)
Cyan / Aqua #00FFFF (0,255,255)
Magenta / Fuchsia #FF00FF (255,0,255)
Silver #C0C0C0 (192,192,192)
Gray #808080 (128,128,128)
Maroon #800000 (128,0,0)
Olive #808000 (128,128,0)
Green #008000 (0,128,0)
Purple #800080 (128,0,128)
Teal #008080 (0,128,128)
Navy #000080 (0,0,128)

Bảng mã màu của các mạng xã hội phổ biến

Mạng xã hội RGB Values Hex Code Màu hiển thị
Facebook 59,89,152 #3b5998
Twitter 85,172,238 #55acee
Google+ 220,78,65 #dc4e41
Pinterest 189,8,28 #bd081c
LinkedIn 0,119,181 #0077b5
Digg 0,0,0 #000000
Delicious 51,153,255 #3399ff
Stumbleupon 235,73,36 #eb4924
Tumblr 53,70,92 #00405d
Vkontakte 69,102,142 #45668e
Flattr 246,124,26 / 51,141,17 #f67c1a / #338d11
Reddit 255,69,0 #ff4500
Buffer 0, 0, 0 #000000
Weibo 206,17,38 #ce1126
Pocket 239,64,86 #ef4056
Xing 2,100,102 / 207,220,0 #026466 / #cfdc00
Odnoklassniki 237,129,43 #ed812b
WhatsApp 67,216,84 #43d854
Menéame 255,100,0 #ff6400
Blogger 245,125,0 #f57d00
Amazon 0,0,0 / 255,153,0 #000000 / #ff9900
Yahoo Mail 65,0,147 #410093
Gmail 234,67,53 #ea4335
Newsvine 0,180,136 #00b488
Evernote 45,190,96 #2dbe60
MySpace 0, 64, 93 #00405d
Viadeo 240,115,85 #f07355
Line 0,195,0 #00c300
Flipboard 225,40,40 #e12828
Yummly 0, 64, 93 #00405d
Viber 0, 64, 93 #00405d
Telegram 0, 64, 93 #00405d
Instagram 63,114,155 #3f729b
YouTube 205,32,31 #cd201f
Vimeo 26,183,234 #1ab7ea
Foursquare 0, 64, 93 #00405d
Behance 23,105,255 #1769ff
Github 0, 64, 93 #00405d
Skype 0,175,240 #00aff0
Snapchat 255,250,55 #fffa37

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB thông dụng

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011
Tên màu Mã màu Tông màu
Black #000000 Black
Gunmetal #2C3539 Gunmetal
Midnight #2B1B17 Midnight
Charcoal #34282C Charcoal
Dark Slate Gray #25383C Dark Slate Grey
Oil #3B3131 Oil
Black Cat #413839 Black Cat
Black Eel #463E3F Black Eel
Black Cow #4C4646 Black Cow
Gray Wolf #504A4B Gray Wolf
Vampire Gray #565051 Vampire Gray
Gray Dolphin #5C5858 Gray Dolphin
Carbon Gray #625D5D Carbon Gray
Ash Gray #666362 Ash Gray
Cloudy Gray #6D6968 Cloudy Gray
Smokey Gray #726E6D Smokey Gray
Gray #736F6E Gray
Granite #837E7C Granite
Battleship Gray #848482 Battleship Gray
Gray Cloud #B6B6B4 Gray Cloud
Gray Goose #D1D0CE Gray Goose
Platinum #E5E4E2 Platinum
Metallic Silver #BCC6CC Metallic Silver
Blue Gray #98AFC7 Blue Gray
Light Slate Gray #6D7B8D Light Slate Gray
Slate Gray #657383 Slate Gray
Jet Gray #616D7E Jet Gray
Mist Blue #646D7E Mist Blue
Marble Blue #566D7E Marble Blue
Slate Blue #737CA1 Slate Blue
Steel Blue #4863A0 Steel Blue
Blue Jay #2B547E Blue Jay
Dark Slate Blue #2B3856 Dark Slate Blue
Midnight Blue #151B54 Midnight Blue
Navy Blue #000080 Navy Blue
Blue Whale #342D7E Blue Whale
Lapis Blue #15317E Lapis Blue
Cornflower Blue #151B8D Cornflower Blue
Earth Blue #0000A0 Earth Blue
Cobalt Blue #0020C2 Cobalt Blue
Blueberry Blue #0041C2 Blueberry Blue
Sapphire Blue #2554C7 Sapphire Blue
Blue Eyes #1569C7 Blue Eyes
Royal Blue #2B60DE Royal Blue
Blue Orchid #1F45FC Blue Orchid
Blue Lotus #6960EC Blue Lotus
Light Slate Blue #736AFF Light Slate Blue
Slate Blue #357EC7 Slate Blue
Silk Blue #488AC7 Silk Blue
Blue Ivy #3090C7 Blue Ivy
Blue Koi #659EC7 Blue Koi
Columbia Blue #87AFC7 Columbia Blue
Baby Blue #95B9C7 Baby Blue
Light Steel Blue #728FCE Light Steel Blue
Ocean Blue #2B65EC Ocean Blue
Blue Ribbon #306EFF Blue Ribbon
Blue Dress #157DEC Blue Dress
Dodger Blue #1589FF Dodger Blue
Cornflower Blue #6495ED Cornflower Blue
Sky Blue #6698FF Sky Blue
Butterfly Blue #38ACEC Butterfly Blue
Iceberg #56A5EC Iceberg
Crystal Blue #5CB3FF Crystal Blue
Deep Sky Blue #3BB9FF Deep Sky Blue
Denim Blue #79BAEC Denim Blue
Light Sky Blue #82CAFA Light Sky Blue
Sky Blue #82CAFF Sky Blue
Jeans Blue #A0CFEC Jeans Blue
Blue Angel #B7CEEC Blue Angel
Pastel Blue #B4CFEC Pastel Blue
Sea Blue #C2DFFF Sea Blue
Powder Blue #C6DEFF Powder Blue
Coral Blue #AFDCEC Coral Blue
Light Blue #ADDFFF Light Blue
Robin Egg Blue #BDEDFF Robin Egg Blue
Pale Blue Lily #CFECEC Pale Blue Lily
Light Cyan #E0FFFF Light Cyan
Water #EBF4FA Water
AliceBlue #F0F8FF AliceBlue
Azure #F0FFFF Azure
Light Slate #CCFFFF Light Slate
Light Aquamarine #93FFE8 Light Aquamarine
Electric Blue #9AFEFF Electric Blue
Aquamarine #7FFFD4 Aquamarine
Cyan or Aqua #00FFFF Cyan or Aqua
Tron Blue #7DFDFE Tron Blue
Blue Zircon #57FEFF Blue Zircon
Blue Lagoon #8EEBEC Blue Lagoon
Celeste #50EBEC Celeste
Blue Diamond #4EE2EC Blue Diamond
Tiffany Blue #81D8D0 Tiffany Blue
Cyan Opaque #92C7C7 Cyan Opaque
Blue Hosta #77BFC7 Blue Hosta
Northern Lights Blue #78C7C7 Northern Lights Blue
Medium Turquoise #48CCCD Medium Turquoise
Turquoise #43C6DB Turquoise
Jellyfish #46C7C7 Jellyfish
Mascaw Blue Green #43BFC7 Mascaw Blue Green
Light Sea Green #3EA99F Light Sea Green
Dark Turquoise #3B9C9C Dark Turquoise
Sea Turtle Green #438D80 Sea Turtle Green
Medium Aquamarine #348781 Medium Aquamarine
Greenish Blue #307D7E Greenish Blue
Grayish Turquoise #5E7D7E Grayish Turquoise
Beetle Green #4C787E Beetle Green
Teal #008080 Teal
Sea Green #4E8975 Sea Green
Camouflage Green #78866B Camouflage Green
Hazel Green #617C58 Hazel Green
Venom Green #728C00 Venom Green
Fern Green #667C26 Fern Green
Dark Forrest Green #254117 Dark Forrest Green
Medium Sea Green #306754 Medium Sea Green
Medium Forest Green #347235 Medium Forest Green
Seaweed Green #437C17 Seaweed Green
Pine Green #387C44 Pine Green
Jungle Green #347C2C Jungle Green
Shamrock Green #347C17 Shamrock Green
Medium Spring Green #348017 Medium Spring Green
Forest Green #4E9258 Forest Green
Green Onion #6AA121 Green Onion
Spring Green #4AA02C Spring Green
Lime Green #41A317 Lime Green
Clover Green #3EA055 Clover Green
Green Snake #6CBB3C Green Snake
Alien Green #6CC417 Alien Green
Green Apple #4CC417 Green Apple
Yellow Green #52D017 Yellow Green
Kelly Green #4CC552 Kelly Green
Zombie Green #54C571 Zombie Green
Frog Green #99C68E Frog Green
Green Peas #89C35C Green Peas
Dollar Bill Green #85BB65 Dollar Bill Green
Dark Sea Green #8BB381 Dark Sea Green
Iguana Green #9CB071 Iguana Green
Avocado Green #B2C248 Avocado Green
Pistachio Green #9DC209 Pistachio Green
Salad Green #A1C935 Salad Green
Hummingbird Green #7FE817 Hummingbird Green
Nebula Green #59E817 Nebula Green
Stoplight Go Green #57E964 Stoplight Go Green
Algae Green #64E986 Algae Green
Jade #5EFB6E Jade Green
Green #00FF00 Green
Emerald Green #5FFB17 Emerald Green
Lawn Green #87F717 Lawn Green
Chartreuse #8AFB17 Chartreuse
Dragon Green #6AFB92 Dragon Green
Mint Green #98FF98 Mint green
Green Thumb #B5EAAA Green Thumb
Light Jade #C3FDB8 Light Jade
Tea Green #CCFB5D Tea Green
Green Yellow #B1FB17 Green Yellow
Slime Green #BCE954 Slime Green
Goldenrod #EDDA74 Goldenrod
Harvest Gold #EDE275 Harvest Gold
Sun Yellow #FFE87C Sun Yellow
Yellow #FFFF00 Yellow
Corn Yellow #FFF380 Corn Yellow
Parchment #FFFFC2 Parchment
Cream #FFFFCC Cream
Lemon Chiffon #FFF8C6 Lemon Chiffon
Cornsilk #FFF8DC Cornsilk
Beige #F5F5DC Beige
AntiqueWhite #FAEBD7 AntiqueWhite
BlanchedAlmond #FFEBCD BlanchedAlmond
Vanilla #F3E5AB Vanilla
Tan Brown #ECE5B6 Tan Brown
Peach #FFE5B4 Peach
Mustard #FFDB58 Mustard
Rubber Ducky Yellow #FFD801 Rubber Ducky Yellow
Bright Gold #FDD017 Bright Gold
Golden #EAC117 Golden brown
Macaroni and Cheese #F2BB66 Macaroni and Cheese
Saffron #FBB917 Saffron
Beer #FBB117 Beer
Cantaloupe #FFA62F Cantaloupe
Bee Yellow #E9AB17 Bee Yellow
Brown Sugar #E2A76F Brown Sugar
BurlyWood #DEB887 BurlyWood
Deep Peach #FFCBA4 Deep Peach
Ginger Brown #C9BE62 Ginger Brown
School Bus Yellow #E8A317 School Bus Yellow
Sandy Brown #EE9A4D Sandy Brown
Fall Leaf Brown #C8B560 Fall Leaf Brown
Gold #D4A017 Gold
Sand #C2B280 Sand
Cookie Brown #C7A317 Cookie Brown
Caramel #C68E17 Caramel
Brass #B5A642 Brass
Khaki #ADA96E Khaki
Camel brown #C19A6B Camel brown
Bronze #CD7F32 Bronze
Tiger Orange #C88141 Tiger Orange
Cinnamon #C58917 Cinnamon
Dark Goldenrod #AF7817 Dark Goldenrod
Copper #B87333 Copper
Wood #966F33 Wood
Oak Brown #806517 Oak Brown
Moccasin #827839 Moccasin
Army Brown #827B60 Army Brown
Sandstone #786D5F Sandstone
Mocha #493D26 Mocha
Taupe #483C32 Taupe
Coffee #6F4E37 Coffee
Brown Bear #835C3B Brown Bear
Red Dirt #7F5217 Red Dirt
Sepia #7F462C Sepia
Orange Salmon #C47451 Orange Salmon
Rust #C36241 Rust
Red Fox #C35817 Red Fox
Chocolate #C85A17 Chocolate
Sedona #CC6600 Sedona
Papaya Orange #E56717 Papaya Orange
Halloween Orange #E66C2C Halloween Orange
Pumpkin Orange #F87217 Pumpkin Orange
Construction Cone Orange #F87431 Construction Cone Orange
Sunrise Orange #E67451 Sunrise Orange
Mango Orange #FF8040 Mango Orange
Dark Orange #F88017 Dark Orange
Coral #FF7F50 Coral
Basket Ball Orange #F88158 Basket Ball Orange
Light Salmon #F9966B Light Salmon
Tangerine #E78A61 Tangerine
Dark Salmon #E18B6B Dark Salmon
Light Coral #E77471 Light Coral
Bean Red #F75D59 Bean Red
Valentine Red #E55451 Valentine Red
Shocking Orange #E55B3C Shocking Orange
Red #FF0000 Red
Scarlet #FF2400 Scarlet
Ruby Red #F62217 Ruby Red
Ferrari Red #F70D1A Ferrari Red
Fire Engine Red #F62817 Fire Engine Red
Lava Red #E42217 Lava Red
Love Red #E41B17 Love Red
Grapefruit #DC381F Grapefruit
Chestnut Red #C34A2C Chestnut Red
Cherry Red #C24641 Cherry Red
Mahagany #C04000 Mahogany
Chilli Pepper #C11B17 Chilli Pepper
Cranberry #9F000F Cranberry
Red Wine #990012 Red Wine
Burgundy #8C001A Burgundy
Blood Red #7E3517 Blood Red
Sienna #8A4117 Sienna
Sangria #7E3817 Sangria
Firebrick #800517 Firebrick
Maroon #810541 Maroon
Plum Pie #7D0541 Plum Pie
Velvet Maroon #7E354D Velvet Maroon
Plum Velvet #7D0552 Plum Velvet
Rosy Finch #7F4E52 Rosy Finch
Puce #7F5A58 Puce
Dull Purple #7F525D Dull Purple
Rosy Brown #B38481 Rosy Brown
Khaki Rose #C5908E Khaki Rose
Pink Bow #C48189 Pink Bow
Lipstick Pink #C48793 Lipstick Pink
Rose #E8ADAA Rose
Desert Sand #EDC9AF Desert Sand
Pig Pink #FDD7E4 Pig Pink
Cotton Candy #FCDFFF Cotton Candy
Pink Bubblegum #FFDFDD Pink Bubblegum
Misty Rose #FBBBB9 Misty Rose
Pink #FAAFBE Pink
Light Pink #FAAFBA Light Pink
Flamingo Pink #F9A7B0 Flamingo Pink
Pink Rose #E7A1B0 Pink Rose
Pink Daisy #E799A3 Pink Daisy
Cadillac Pink #E38AAE Cadillac Pink
Carnation Pink #F778A1 Carnation Pink
Blush Red #E56E94 Blush Red
Hot Pink #F660AB Hot Pink
Watermelon Pink #FC6C85 Watermelon Pink
Violet Red #F6358A Violet Red
Deep Pink #F52887 Deep Pink
Pink Cupcake #E45E9D Pink Cupcake
Pink Lemonade #E4287C Pink Lemonade
Neon Pink #F535AA Neon Pink
Magenta #FF00FF Magenta
Dimorphotheca Magenta #E3319D Dimorphotheca Magenta
Bright Neon Pink #F433FF Bright Neon Pink
Pale Violet Red #D16587 Pale Violet Red
Tulip Pink #C25A7C Tulip Pink
Medium Violet Red #CA226B Medium Violet Red
Rogue Pink #C12869 Rogue Pink
Burnt Pink #C12267 Burnt Pink
Bashful Pink #C25283 Bashful Pink
Carnation Pink #C12283 Carnation Pink
Plum #B93B8F Plum
Viola Purple #7E587E Viola Purple
Purple Iris #571B7E Purple Iris
Plum Purple #583759 Plum Purple
Indigo #4B0082 Indigo
Purple Monster #461B7E Purple Monster
Purple Haze #4E387E Purple Haze
Eggplant #614051 Eggplant
Grape #5E5A80 Grape
Purple Jam #6A287E Purple Jam
Dark Orchid #7D1B7E Dark Orchid
Purple Flower #A74AC7 Purple Flower
Medium Orchid #B048B5 Medium Orchid
Purple Amethyst #6C2DC7 Purple Amethyst
Dark Violet #842DCE Dark Violet
Violet #8D38C9 Violet
Purple Sage Bush #7A5DC7 Purple Sage Bush
Lovely Purple #7F38EC Lovely Purple
Purple #8E35EF Purple
Aztech Purple #893BFF Aztech Purple
Medium Purple #8467D7 Medium Purple
Jasmine Purple #A23BEC Jasmine Purple
Purple Daffodil #B041FF Purple Daffodil
Tyrian Purple #C45AEC Tyrian Purple
Crocus Purple #9172EC Crocus Purple
Purple Mimosa #9E7BFF Purple Mimosa
Heliotrope Purple #D462FF Heliotrope Purple
Crimson #E238EC Crimson
Purple Dragon #C38EC7 Purple Dragon
Lilac #C8A2C8 Lilac
Blush Pink #E6A9EC Blush Pink
Mauve #E0B0FF Mauve
Wiseria Purple #C6AEC7 Wiseria Purple
Blossom Pink #F9B7FF Blossom Pink
Thistle #D2B9D3 Thistle
Periwinkle #E9CFEC Periwinkle
Lavender Pinocchio #EBDDE2 Lavender Pinocchio
Lavender #E3E4FA Lavender
Pearl #FDEEF4 Pearl
SeaShell #FFF5EE SeaShell
Milk White #FEFCFF Milk White
White #FFFFFF White